Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer foreligger her.

Det skal velges 2 medlemmer i henhold til Drangedal Sparebanks vedtekter § 3-4. Stemmeberettiget er kunder som i løpet av de siste 6 månedene har hatt et aktivt kundeforhold i banken.

Valg av 2 medlemmer til forstanderskapet for 4 år:

På valg:                        Idunn Haugland
                                     Ragnvald Fuglestveit

Valgkomiteens forslag:
Idunn Haugland
                                      Ragnvald Fuglestveit

Bare myndige personer kan stemme. Hvert kundeforhold gir én stemme. Som medlemmer og varamedlemmer kan bare kunder som har stemmerett som nevnt over velges.  Enhver kunde som har slik stemmerett er pliktig til å ta imot valg som medlem eller varamedlem av forstanderskapet eller styremedlem i minst en valgperiode.

Listen over nåværende medlemmer og varamedlemmer med opplysninger om hvem som er på valg finner du oppslått i banklokalene. Forslag til valgbare kandidater må være banken i hende senest mandag 15. mars.

Av hensyn til covid-19 og bevertning vil vi sette pris på om de som vil delta på valgmøte gir beskjed til banken senest 2 dager før møte.

 

Drangedal, 02. mars 2021

Tyke Tveit
Forstanderskapets leder
Drangedal Sparebank