Liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer foreligger her. 

Det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer i henhold til Drangedal Sparebanks vedtekter § 3-4. Stemmeberettiget er kunder som i løpet av de siste 6 månedene har hatt et aktivt kundeforhold i banken. 

1. Valg av 2 medlemmer til forstanderskapet for 4 år.
På valg: Ove Haugland og Cathrine Findal.

2. Valg av 4 varamedlemmer til forstanderskapet for 1 år.
På valg: Kristin Flom, Stig Esborg, Tove Anni Henneseid og Magne Runar Svendsen

Bare myndige personer kan stemme. Hvert kundeforhold gir én stemme. Som medlemmer og varamedlemmer kan bare kunder som har stemmerett som nevnt over velges.  Enhver kunde som har slik stemmerett er pliktig til å ta imot valg som medlem eller varamedlem av forstanderskapet eller styremedlem i minst en valgperiode.
Listen over nåværende medlemmer og varamedlemmer med opplysninger om hvem som er på valg finner du oppslått i banklokalene. Innstilling fra valgkomiteen legges ut i bankens lokaler. Forslag til valgbare kandidater må være banken i hende senest fredag 23. februar.

Av hensyn til bevertning vil vi sette pris på om de som vil delta på valgmøte gir beskjed til banken senest 2 dager før møte.
 
Drangedal, 18. januar 2018
Tyke Tveit

Forstanderskapets leder
Drangedal Sparebank